THỦ TỤC CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ NĂM 2020

Bước 1: Công ty tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định chào bán cổ phần riêng […]

Đọc tiếp
LiГЄn hб
02466880968
LiГЄn hб
02466880968