Thay đổi đăng ký kinh doanh

Danh mục: Tư vấn pháp luật

I. Các nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh 

1. Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở công ty: Các trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở công ty như thay đổi địa chỉ trụ sở cùng quận/huyện/thị trấn, thay đổi địa chỉ trụ sở khác quận/huyện/thị trấn, thay đổi địa chỉ trụ sở khác tỉnh/thành phố;

2. Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp, tên công ty: Các trường hợp thay đổi tên công ty như thay đổi tên Tiếng Việt, thay đổi tên viết tắt của doanh nghiệp;

3. Đăng ký thay đổi thành viên góp vốn của công ty TNHH, thay đổi cổ đông sáng lập của công ty cổ phần;

4. Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

5. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty: Các trường hợp thay đổi vốn điều lệ như thay đổi giảm vốn điều lệ doanh nghiệp, thay đổi tăng vốn điều lệ công ty, thay đổi tỷ lệ góp vốn giữa các thành viên, cổ đông của doanh nghiệp;

6. Đăng ký thay đổi số điện thoại, email của công ty;

7. Đăng ký thay đổi đăng ký hoạt động của chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện;

8. Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty: Doanh nghiệp có thể thay đổi, bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp cũng có thể rút bớt danh sách ngành nghề đã đăng ký trước đó;

9. Đăng ký thay đổi chủ sở hữu của công ty TNHH một thành viên;

10. Đăng ký thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp trong doanh nghiệp có vốn Nhà nước;

11. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thuế;

12. Đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: Thay đổi từ Công ty cổ phần thành Công ty TNHH, thay đổi từ Công ty TNHH sang Công ty cổ phần, thay đổi từ Công ty TNHH hai thành viên thành Công ty TNHH Một thành viên, thay đổi từ Công ty TNHH Một thành viên thành Công ty TNHH hai thành viên.

II. Hồ sơ cần chuẩn bị để thay đổi đăng ký kinh doanh

Tương ứng với mỗi nội dung thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty, đơn vị cần chuẩn bị các tài liệu khác nhau.

1. Đối với thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở công ty:

– Giấy phép đăng ký kinh doanh cũ (hiện tại) của doanh nghiệp

– Thông tin trụ sở mới của doanh nghiệp

– Ngoài ra, cung cấp danh sách thành viên/danh sách cổ đông của doanh nghiệp đối với từng loại hình

2. Đối với thủ tục đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp, tên công ty:

– Giấy phép đăng ký kinh doanh cũ (hiện tại) của doanh nghiệp

– Thông tin tên mới của doanh nghiệp

– Ngoài ra, cung cấp danh sách thành viên/danh sách cổ đông của doanh nghiệp đối với từng loại hình.

3. Đối với thủ tục đăng ký thay đổi thành viên góp vốn của công ty TNHH, thay đổi cổ đông sáng lập của công ty cổ phần:

– Giấy phép đăng ký kinh doanh cũ (hiện tại) của doanh nghiệp

– Danh sách thành viên/danh sách cổ đông hiện tại của doanh nghiệp

– Danh sách thành viên/danh sách cổ đông mới của doanh nghiệp

– Thông tin chuyển nhượng vốn/cổ phần giữa các thành viên: Số % hiện tại, số % chuyển nhượng, người chuyển nhượng, người nhận chuyển nhượng,…

Lưu ý: Cung cấp đầy đủ: Họ tên, ngày tháng năm sinh, CMND, nơi ở hiện tại, hộ khẩu thường trú, số % vốn góp/cổ phần nắm giữ trong doanh nghiệp.

4. Đối với thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

– Giấy phép đăng ký kinh doanh cũ (hiện tại) của doanh nghiệp

– Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật mới.

– Thông tin người đại diện theo pháp luật mới cần cung cấp đầy đủ: Họ tên, ngày tháng năm sinh, CMND, nơi ở hiện tại, hộ khẩu thường trú. Nếu thay đổi do nhận chuyển nhượng % vốn góp thì cần cung cấp rõ số %, người chuyển nhượng.

– Ngoài ra, cung cấp danh sách thành viên/danh sách cổ đông của doanh nghiệp đối với từng loại hình.

5. Đối với thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty:

* Giảm vốn điều lệ doanh nghiệp:

– Giấy phép đăng ký kinh doanh cũ (hiện tại) của doanh nghiệp

– Hình thức giảm vốn điều lệ: Giảm do thành viên rút vốn, giảm do các thành viên giảm phần vốn góp, giảm do không thực hiện phần vốn đã cam kết góp,…

– Ngoài ra, cung cấp danh sách thành viên/danh sách cổ đông của doanh nghiệp đối với từng loại hình.

* Tăng vốn điều lệ công ty:

– Giấy phép đăng ký kinh doanh cũ (hiện tại) của doanh nghiệp

– Hình thức tăng vốn điều lệ: Tăng do thành viên góp thêm vốn, tăng do tăng thêm thành viên, tăng do công ty mua thêm tài sản cố định, tăng do vốn vay,…

– Ngoài ra, cung cấp danh sách thành viên/danh sách cổ đông của doanh nghiệp đối với từng loại hình.

* Thay đổi tỷ lệ góp vốn giữa các thành viên, tỷ lệ cổ phần giữa các cổ đông của doanh nghiệp:

– Giấy phép đăng ký kinh doanh cũ (hiện tại) của doanh nghiệp

– Thông tin % vốn của các thành viên/cổ đông hiện tại: Số % hiện tại

– Thông tin % vốn của các thành viên/cổ đông sau khi thay đổi và lý do thanh đổi.

Lưu ý: Cung cấp đầy đủ: Họ tên, ngày tháng năm sinh, CMND, nơi ở hiện tại, hộ khẩu thường trú, số % vốn góp/cổ phần nắm giữ trong doanh nghiệp.

6. Đối với thủ tục đăng ký thay đổi số điện thoại, email của công ty:

– Giấy phép đăng ký kinh doanh cũ (hiện tại) của doanh nghiệp

– Thông báo thay đổi số điện thoại, email của công ty theo mẫu

– Thông tin số điện thoại, email mới của công ty

7. Đối với thủ tục đăng ký thay đổi đăng ký hoạt động của chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện:

– Giấy phép đăng ký kinh doanh cũ (hiện tại) của doanh nghiệp chủ quản

– Giấy phép hoạt động (hiện tại) của chi nhánh/địa điểm kinh doanh/văn phòng đại diện muốn thay đổi

– Nội dung muốn thay đổi: Thay đổi thông tin do Công ty mẹ thay đổi, thay đổi thông tin địa chỉ, thay đổi người đại diện của chi nhánh, VP đại diện,…

8. Đối với thủ tục đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty:

– Giấy phép đăng ký kinh doanh cũ (hiện tại) của doanh nghiệp

– Thông tin ngành nghề kinh doanh mới.

9. Đối với thủ tục đăng ký thay đổi chủ sở hữu của công ty TNHH một thành viên:

– Giấy phép đăng ký kinh doanh cũ (hiện tại) của doanh nghiệp

– Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của chủ sở hữu mới.

– Thông tin chủ sở hữu mới cần cung cấp đầy đủ: Họ tên, ngày tháng năm sinh, CMND, nơi ở hiện tại, hộ khẩu thường trú.

– Ngoài ra, cung cấp danh sách thành viên/danh sách cổ đông của doanh nghiệp đối với từng loại hình.

10. Đối với thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp trong doanh nghiệp có vốn Nhà nước:

– Giấy phép đăng ký kinh doanh cũ (hiện tại) của doanh nghiệp

– Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện quản lý phần vốn góp mới.

– Thông tin, lý do thay đổi

– Ngoài ra, cung cấp danh sách thành viên/danh sách cổ đông của doanh nghiệp đối với từng loại hình.

11. Đối với thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thuế:

– Bản sao Giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

– Thông tin thay đổi: Trụ sở, nơi nhận thông báo của thuế, tài khoản ngân hàng, người đại diện,….

12. Đối với thủ tục đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: Thay đổi từ Công ty cổ phần thành Công ty TNHH, thay đổi từ Công ty TNHH sang Công ty cổ phần, thay đổi từ Công ty TNHH hai thành viên thành Công ty TNHH Một thành viên, thay đổi từ Công ty TNHH Một thành viên thành Công ty TNHH hai thành viên.

Trên đây là những thông tin tư vấn của công ty Luật My Way đến quý khách về quy định pháp luật về Thay đổi đăng ký kinh doanh. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng!

Mọi thông tin liên quan đến việc trao đổi công việc xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH MY WAY

Số điện thoại: 02466880968

Email 1: luatmyway@gmail.com

Email 2: lienhe@luatmyway.vn

LiГЄn hб
02466880968
LiГЄn hб
02466880968